Phát triển bền vững: một phần của chiến lược toàn cầu

Đối với Bayer, về cơ bản, tính bền vững có nghĩa là khả năng phát triển trong tương lai và tính bền vững tạo thành một phần không thể thiếu trong chiến lược kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi tin tưởng rằng thành công lâu dài trong kinh doanh chỉ đạt được khi cân bằng tăng trưởng kinh tế với trách nhiệm xã hội và sinh thái.

Hoạt động kinh doanh có trách nhiệm là nền tảng của việc tuân thủ yếu tố bền vững của tập đoàn Bayer. Chúng tôi có thể xác định và giảm thiểu rủi ro ngay từ đầu bằng cách đảm bảo tính bền vững trong tuân phủ pháp luật (ví dụ như chống tham nhũng và tiếp thị một cách có trách nhiệm), chính sách về nguồn nhân lực, quản lý sản phẩm, sức khỏe, bảo vệ và an toàn môi trường, và quản lý nhà cung cấp. Đây là một trong những yêu cầu quan trọng để hoạt động kinh doanh được xã hội chấp nhận. Trên cơ sở này, chúng tôi hướng đến đóng góp nhằm vượt qua những thách thức toàn cầu nhờ sự sáng tạo, và khi làm như vậy là đóng góp vào việc phát triển các cơ hội kinh doanh bổ sung.

 

Chiến lược phát triển bền vững

 

Chiến lược kinh doanh của chúng tôi tuân thủ các nguyên tắc phát triển bền vững trong việc thực hiện sứ mệnh của tập đoàn. Mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ và thúc đẩy sự thành công của công ty, tạo ra giá trị kinh doanh đồng thời vẫn tôn trọng các giá trị xã hội. Chúng tôi đang phát triển các sản phẩm sẽ đem lại lợi ích to lớn cho xã hội trong tương lai và an toàn trong cả sản xuất và ứng dụng. Đây là cách duy nhất để đem lại sự tăng trưởng lợi nhuận bền vững và đảm bảo kinh doanh thành công trong tương lai. Tính bền vững do đó có ý nghĩa kinh tế cho công ty. Nó không đóng một vai trò riêng lẻ tại Bayer nhưng là một phần không thể thiếu trong chiến lược kinh doanh của chúng tôi, cũng như trong nghiên cứu và chính sách nhân sự.

 

Chiến lược phát triển bền vững tập trung vào:

 

  • Hoạt động kinh doanh có trách nhiệm nhằm giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh.
  • Thế mạnh sáng tạo vừa mở ra cho chúng tôi các cơ hội kinh doanh mới vừa giúp chúng tôi có thể góp phần phát triển kinh tế, sinh thái và lợi ích xã hội.