Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bayer

Werner Baumann
 

Werner Baumann
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Johannes Dietsch
 

Johannes Dietsch
Tài chính

Hartmut Klusik
 

Hartmut Klusik*
Nhân sự, Công nghệ và Phát triển Bền vững

Kemal Malik
 

Kemal Malik
Sáng tạo

 
Dieter Weinand
 

Dieter Weinand
Dược phẩm

Heiko Schipper
 

Heiko Schipper
Chăm sóc Sức khỏe Người tiêu dùng

Liam Condon
 

Liam Condon
Khoa học Cây trồng

*

Chủ tịch Công đoàn