Thực hiện Hoạt động Kinh doanh Tuân thủ theo Luật Hiện hành và Quy định công ty

Tại Bayer chúng tôi tin tưởng vững vàng rằng tuân thủ là giấy phép hoạt động trên toàn thế giới của mình. Chúng tôi cùng nhau chia sẻ mục tiêu mang đến các giải pháp sáng tạo giúp nâng cao chất lượng cuộc sống.

 Vì sao Chính sách Tuân thủ Pháp luật rất Quan trọng với chúng tôi?

Chính sách Tuân thủ Pháp luật Tập đoàn vạch ra những nguyên tắc kinh doanh của Bayer. Chúng tôi tự hào về việc làm việc theo lẽ phải. Mỗi ngày chúng tôi cần thực hiện việc đưa ra các đánh giá tốt, hành động với sự liêm chính và tuân thủ các nguyên tắc của chính sách công ty chúng tôi:

 

Dưới đây là mười nguyên tắc tuân thủ chính của chúng tôi:

 

Chúng tôi cạnh tranh công bằng tại tất cả các thị trường.

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI: Bayer cạnh tranh dựa trên giá trị của sản phẩm và dịch vụ của mình và ủng hộ mạnh mẽ sự tồn tại của thị trường mở và tự do. Chúng tôi tuân thủ chặt chẽ các luật được soạn thảo để thúc đẩy và bảo vệ sự cạnh tranh lành mạnh.

 

Chúng tôi làm việc với sự liêm chính trong tất cả các thỏa thuận kinh doanh.

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI: Bayer không dung thứ sự tham nhũng và sẽ từ chối bất cứ cơ hội kinh doanh nào có liên quan đến bất cứ hình thức hối lộ nào.

 

Chúng tôi cân bằng tăng trưởng kinh tế với bền vững sinh thái và xã hội.

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI: Bayer nỗ lực phát triển, sản xuất và kinh doanh sản phẩm theo hướng an toàn và bền vững và đáp ứng nhu cầu của nhân viên, khách hàng và xã hội, đồng thời bảo vệ môi trường.

 

Chúng tôi theo dõi các chính sách kiểm soát thương mại để điều chỉnh hoạt động kinh doanh toàn cầu của mình.

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI: Bayer ủng hộ các sáng kiến quốc gia và quốc tế nhằm ngăn chặn việc sử dụng sai mục đích hàng hóa hoặc công nghệ như vũ khí hạt nhân, vũ khí sinh học, vũ khí hóa học hoặc việc lan truyền chủ nghĩa khủng bố hoặc chiến tranh.

 

Chúng tôi bảo vệ cơ hội bình đẳng trong giao dịch chứng khoán.

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI: Bayer thúc đẩy phát triển các thị trường tài chính cởi mở, công bằng và hiệu quả bằng cách bảo vệ các thông tin nội bộ không khỏi việc bị tiết lộ và sử dụng sai mục đích.

 

Chúng tôi lưu trữ tài liệu và hồ sơ chính xác.

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI: Bayer lưu lại đầy đủ và chính xác các hoạt động kinh doanh và giao dịch tài chính của mình để cung cấp một bức tranh toàn cảnh trung thực về hoạt động, tài sản và tình trạng tài chính của mình.

 

Chúng tôi đối xử với nhau bằng sự công bằng và tôn trọng.

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI: Bayer nỗ lực tạo ra môi trường làm nhất cho nhân viên để làm việc, sáng tạo và phát triển.

 

Chúng tôi bảo vệ và tôn trọng các quyền sở hữu trí tuệ.

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI: Bayer bảo vệ giá trị của những nỗ lực nghiên cứu và phát triển của mình cũng như thiện chí và danh tiếng của công ty và thương hiệu của mình. Bayer đồng thời tôn trọng quyền chính đáng của người khác theo cách tương tự.

 

Chúng tôi hành động vì lợi ích của Bayer. 

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI: Nhân viên Bayer luôn thận cẩn trọng phân định giữa lợi ích cá nhân và các lợi ích của công ty Bayer.

 

Chúng tôi bảo vệ và bảo mật dữ liệu các nhân.

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI: Bayer tuân thủ chặt chẽ các luật được soạn thảo để bảo vệ và bảo mật sự riêng tư và sự bảo mật của thông tin về cá nhân. Các thông tin này bao gồm thông tin cá nhân, sức khỏe, tài chính gia đình và các thông tin tương tư.

 
Email
Web Reporting