Hành động vì một cuộc sống tốt đẹp hơn

Với các hoạt động kinh doanh cốt lõi, chúng tôi có ảnh hưởng đáng kể lên sự phát triển của xã hội. Đồng thời, chúng tôi phụ thuộc vào điều kiện xã hội và môi trường kinh doanh thân thiện-sáng tạo. Đối với chúng tôi, đóng góp cho xã hội và tạo ra giá trị bằng nhiều cách khác nhau là điều rất quan trọng. Thực hiện các cam kết xã hội của mình, chúng tôi có những đầu tư chiến lược trong lĩnh vực khoa học và giáo dục, sức khỏe, nhu cầu thiết yếu của xã hội và các dự án cộng đồng. Cam kết này là một phần không thể thiếu của chính sách phát triển kinh doanh của Bayer.

Trên toàn thế giới, Bayer hoạt động tích cực trong các lĩnh vực khoa học và giáo dục, sức khỏe và nhu cầu thiết yếu của xã hội, thể thao và văn hóa. Dựa trên nền tảng này, Tập đoàn Bayer khuyến khích những nghiên cứu đột phá, các cá nhân tài năng và các dự án sáng tạo-giáo dục, dự án xã hội. Trong năm 2016, Bayer tài trợ khoảng 48 triệu Euro cho các hoạt động này.Cũng như hoạt động kinh doanh, các hoạt động cam kết xã hội của Bayer cũng dưa trên nền tảng sáng tạo và tinh thần tiên phong.

 

Chúng tôi tập trung vào ba lĩnh vực hành động chính: giáo dục và nghiên cứu, sức khỏe và nhu cầu xã hội, thể thao và văn hóa.

 

 Giáo dục và nghiên cứu

 

 

 Sức khỏe và nhu cầu xã hội

 


Thể thao và văn hóa