Cột mốc lịch sử

Các cột mốc của Bayer Việt Nam

1994 - Thành lập Văn phòng Đại diện, công ty liên doanh Bayer Agritech Saigon ra đời

 

2002 - Bayer Agritech Saigon trở thành công ty con 100% vốn Bayer

 

2003 - Bayer Agritech Saigon sáp nhập với Aventis CropScience thành công ty TNHH Bayer Việt Nam

 

2007 - Bayer MaterialScience hợp nhất vào Bayer Việt Nam

 

2009 - Tập trung về Trụ sở chính tại Tp.HCM và hợp nhất hoạt động nhánh Thuốc kê toa

 

2010 - Hợp nhất nhánh Thuốc không kê toa vào Bayer Việt Nam

 

2011 - Nhà máy Thuốc thú y và Thủy sản, Bayer Việt Nam đón nhận chứng nhận GMP

 

2012 - Văn phòng Hà Nội chuyển về địa điểm mới

 

2014 - Kỉ niệm 20 năm Bayer Việt Nam